Rakel - Radiokommunikation för effektiv ledning

Med anledning av att åren gått och att radiosystemen blev äldre samtidigt som polisens krav ökat, påbörjades ett arbete
omkring 1995 för att byta ut de gamla systemen mot ett nytt digitalt system.
Det blev många turer och mycket testande innan man till slut bestämde sig för det TETRA-baserade system som idag benämns Rakel.
TETRA står för Terrestrial Trunked Radio och är en kommunikationsstandard som kan liknas vid det GSM-system som används
av teleoperatörerna för mobiltelefontrafik.
Systemet startades officiellt för polisen den 1 oktober 2011. I början var det mycket bekymmer med bl.a. radiotäckning och
andra inkörningsproblem. Detta genererade en hel del missnöje inom polisen.
Man arbetade dock träget vidare och problemen löstes allt eftersom. Idag är de flesta samhällsviktiga myndigheter anslutna till Rakel.


Rakelsystemet ägs av staten och utvecklas och drivs av Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap, MSB.


Följande dokument ger en bra bild av hur Rakel är uppbyggt och hur det fungerar

Vägledning i Rakel - grundläggande genomgång som ersätter den gamla Rakelhandboken, utgiven av MSB
Rakel Nummersättning - Regioner, zoner och kommunområden
Rakel Nummersättning - Polisen


Rakel är ett samhällskritiskt system i operativ drift och jag kan därför inte här gå in på detaljer.


BÄRBAR RADIO

I början fanns ett flertal olika radiomodeller i systemet. Standarden bestämdes så småningom till Sepura.
Bilden nedan visar tre generationer av den bärbara Sepuran.
Från vänster STP9000, STP8000 och den äldsta SRH3800
MOBIL BAS

För särskilda händelser eller kommenderingar kan Rakel förstärkas med mobila basstationer som snabbt kan upprättas.
Dessa enheter kan enkelt användas om insatser behöver göras i område där t.ex. radiotäckningen är bristfällig.
Utrustningen som används kommer från företaget DAMM Cellular Systems och heter DAMM RDT (Rapid Deployable Tetraflex).
Här får man en komplett och lättransporterad trunkbas utrustad med interna batterier för ett antal timmars drift.
Stationen kan även försörjas med solceller eller fast spänning.


Foto: DAMM


Foto: DAMMNY GENERATION

En ersättare till dagens Rakel håller på att tas fram. Nedan text är hämtad från MSBs hemsida

Regeringsuppdrag om nästa generations Rakel (Rakel G2)
Parallellt med att MSB investerar i och utvecklar nuvarande Rakel arbetar myndigheten även med två regeringsuppdrag om Rakels framtid.
Uppdragen är inriktade på nästa generations Rakel (Rakel G2), ett utvecklat och säkert kommunikationssystem som så småningom
är tänkt att ersätta Rakel med utökade funktioner.
Säkra och skyddade kommunikationstjänster är en förutsättning för samhällets krisberedskap och krishantering.
Den tekniska utvecklingen möjliggör nya arbetssätt och ställer höga krav på kommunikationstjänster för de aktörer som
arbetar med allmän ordning, säkerhet, hälsa och försvar.
Tjänsterna måste uppfylla höga krav på statlig rådighet, informationssäkerhet, robusthet, skydd och tillgänglighet.
MSB har i juni 2020 tilldelats två regeringsuppdrag som handlar om Rakels framtid.

Rakel G2 steg 1
Regeringsuppdraget Rakel G2 steg 1 är inriktat på att anskaffa och tillhandahålla tjänster för mobil datakommunikation
till användare av Rakel. Inom uppdraget kompletterar MSB nuvarande Rakel med tjänster för mobil datakommunikation.
Dagens Rakel kommer fortfarande finnas kvar och användas parallellt.


Vad innebär det att Rakel kompletteras med tjänster för mobil datakommunikation?
Sedan kravspecifikationen för Rakel togs fram för nästan 20 år sedan har arbetsätt och behov förändrats hos samhällsviktiga aktörer.
Idag finns behov av att kunna överföra stora mängder data på ett säkert sätt.
Med tjänster för mobil datakommunikation kommer användarna att kunna jobba effektivare i vardag och kris genom att de kan skicka
och dela dokument och större mängder data, bilder och video.


Vad gör MSB nu i Rakel G2 steg 1?
MSB har tillsatt en projektgrupp som arbetar med planering och utförande av uppdraget.
Vi samarbetar även med samhällsviktiga aktörer inom ramen för projektet. Under sommaren 2020 har MSB genomfört en typ av
marknadsanalys, en så kallad RFI (Request for Information). Projektet förbereder även för en upphandling.


När kan tjänster för mobil datakommunikation erbjudas?
Tjänster för mobil datakommunikation ska kunna erbjudas till aktörerna senast september 2022.
Ramarna för uppdraget beskrivs på regeringens webbplats.
Se regeringen.se - Uppdrag till MSB att anskaffa och tillhandahålla tjänster för mobil datakommunikation till användare av Rakelsystemet


Rakel G2 utredningsuppdrag
Rakel G2 utredningsuppdrag redovisades i februari 2021. I svaret till regeringen har MSB analyserat och lämnat förslag på hur det
samlade behovet av ett utvecklat och säkert kommunikationssystem bäst kan tillgodoses. Inom ramen för uppdraget ger MSB också
förslag om vem eller vilken aktör som bör få ansvar att genomföra förslaget.


Vad händer med nuvarande Rakel?
MSB fortsätter att utveckla och investera i Rakel. Systemet kommer att användas så länge som regeringen inte fattar något annat beslut.


MER INFO KOMMER...