Fjällradio - F70, F80 och S160

Rikspolisstyrelsen drev ett fjällradiosystem kallat F70 sedan 70-talet. Detta system uppgraderades
1985 till det modernare F80, se länk till presentationsvideo nedan. F80 ersattes runt millenieskiftet
av S70M som byggts ut med speciella repeatrar för fjällvärlden.
Systemet används för att säkerställa polisens samband vid fjällräddningstjänst samt möjliggöra
förbindelse med hjälptelefoner i fjällmiljö.

Utöver de ovan nämnda systemen användes ett mindre känt system som kallades S160.
Detta system innehöll frekvenser runt 160MHz och medgav kommunikation med polisen i Norge.
En viktig möjlighet som användes vid insatser i fjällvärlden.
Utrustningen som användes var av samma typ som återfanns i S70M/S80, nämligen VHF-versionerna
av Aurora, modell C54 och den bärbara P504.

Speciella fjällräddningsgrupper fanns organiserade i F80 enligt nedan:

Län     Polisdistrikt
W        Mora samt Malung 
Z         Sveg samt Östersund
AC      Storuman samt Vilhelmina
BD      Arvidsjaur, Boden, Gällivare samt Kiruna

I Kiruna samt Östersunds polisdistrikt finns dessutom Alpina fjällräddningsgrupper.
Radiosystemet består av manöverapparat, basstation, återutsändningsstationer samt hjälptelefoner.
Mobila och portabla återutsändningsstationer som medförs av fjällräddningspatruller förekommer.

Manöverapparat (MAPP) finns utplacerade på berörda kommunikationscentraler. Se exempel nedan.
MAPParna möjliggör sammankoppling med telefonnätet till hjälptelefoner. MAPParna är kontinuerligt
inkopplade till arbetsbandspelare, arkivbandspelare samt loggskrivare.
Möjlighet finns till 3 st passningshögtalare. MAPParna kan nattkopplas till annan KC.
MAPParna blev över tiden PC-baserade och mjukvaran som användes benämndes Manapp 2000
Basstationer finns utplacerade på lämpliga positioner. Se exempel nedan. Basstationerna är kontinuerligt
uppkopplade till MAPP via radiolänk. Basstationen är utrustad med 3 radioapparater med tillhörande antenner m.m.
Radio 1 - används för kommunikation med MAPP
Radio 2 - används för kommunikation på S70M (79MHz)
Radio 3 - används för kommunikation med återutsändningsstationer (160MHz)

Återutsändningsstationer är placerade på lämpliga positioner. Se exempel nedan. Återutsändningsstationerna
säkrar kommunikationen över S70M och hjälptelefoner till basstationerna.
Återutsändningsstationerna är utrustade med 2 st radioutrustningar med tillhörande antenner m.m.
Radio 1 - används för kommunikation på S70M (79MHz)
Radio 2 - används för mottagning från hjälptelefoner och vidaresändning från S70M och hjälptelefoner. Radio 2
är en duplexstation.
Återutsändare strömförsörjes från solcellsladdade batterier.

Hjälptelefoner är utplacerade i de större fjällstugorna enligt bifogad karta. Hjälptelefonerna är utrustade med
simplexradio för kommunikation till återutsändningsstation på 160MHz. Från hjälptelefonerna kan två typer av
anrop göras: SOS-anrop samt normalt anrop. Från MAPP kan hjälptelefonerna anropas genom att låta en
summer ljuda eller en lampa lysa. Hjälptelefonerna strömförsörjes från solcellsladdade batterier.
Nedan en modernare skiss från 2007 som beskriver trafikvägar och placering av utrustning i Jämtlands län.
Här finns en presentationsvideo av F80 från 1984, gjord av Televerket Radio
Tekniska beskrivningar


Hjälptelefon
Utrustningen är av typen Microbit modell 1291A. Denna hjälptelefonstyrning avsedd att användas i svenska fjällen.
Den består av logikkort 1291A med tillhörande plåtkapsling, telefonlur samt en VHF radio av fabrikatet Rexon.
Logiklådan och telefonlur monteras sedan in i en huvudlåda och bildar en komplett Hjälptelefon S2K-Hjt.

Hjälptelefonen i utvikt lägeLogikkortet är uppbyggt kring en mikroprocessor samt en DSP (Digital Signal Processor) som används för
signalering mot radion. För konvertering av signaler från analoga till digitala och vice versa används en CODEC-
krets. Inställningsparametrar som t ex anropskoder mm. finns separat lagrade i ett EEPROM.
För att hålla strömförbrukningen på en så låg nivå som möjligt så används enbart 3 Volts kretsar på styrkortet.
Förutom det så används även kretsarnas interna funktioner för att sänka effektförbrukningen ytterligare.
Detta styrs i mjukvaranFunktionbeskrivning


Kraft
Kortet matas med 13,8 Volt DC. Därefter sker reglering ned till 12V, 6V, 3,3V samt 1,8V internt på kortet.
12 Volts matningen regleras med hjälp av en DC/DC-omvandlare. Den är specificerad för att klara av att
leverera ut 1 A. Övriga spänningsnivåer regleras med enklare serieregulatorer.

CPU (mikroprocessor)
CPU:n är en Hitachi 16 bitars processor av modellen H8S-2238F. Den har 256kByte internt FLASH minne,
16Kx8 internt SRAM, 8 stycken 10-bits A/D-omvandlare samt Watchdog m.m. Den valda kristalloscillatorn
är på 9,8304 MHz. Programvaran körs i CPU:n ovanpå ett så kallat realtids operativsystem (RTOS).
Kommunikationen mot DSP:n sker via en 16 bitars parallell-buss. Eftersom all applikationsprogramvara är
lagrat i ett FLASH-minne så är det mycket enkelt att uppdatera mjukvaran i enheten utan att behöva öppna den.
Programuppdateringar sker via ett seriegränssnitt som kopplas mot en PC. För mera information angående
mikroprocessorspecifika delar hänvisas till Hitachis dokumentation.

DSP (Digital Signal Processor)
All signalering mot radiosidan sköts av en kraftfull digital signalprocessor från Analog Devices med
modellbeteckning ADSP-2186N. Den klockas med frekvensen 32 MHz. För att reducera strömförbrukningen
så matas DSP-kärnan med 1,8 Volt medan övriga delar av kretsen som interna minnen och I/O-enheter
matas med 3,3 Volt.

EEPROM
Ett EEPROM med storleken 32kByte finns för att spara data som vill behållas efter spännings avslag t ex
anropskoder m m. Kretsen heter 24LC256 och kommer från Microchip. Enligt datablad så garanterar de
att kretsen klarar minst 1 000 000 skrivningar. Den kommunicerar mot CPU:n via en I2C-buss. För att ladda
in ny kodpluggsdata så finns det stöd för detta i mjukvaran. Inställningar av dessa EEPROM-parametrar
görs med en PC inkopplad mot hjälptelefonens seriegränssnitt (RS232). Stöd finns även för att
fjärrmässigt, över radiogränssnittet, ladda ner uppdaterad så kallad kodpluggsdata till EEPROM:et.

Extern hådvaru watchdog
För att få extra säkerhet och skydda sig mot programfel har en extern watchdog placerats in på logikkortet.
Den har implementerats som en PIC-processor av typen PIC12LC508. Den övervakar programflödet och ifall
programmet av någon anledning hamnar i ett ”låst läge” så stänger den av matningsspänningarna till logikkortet i
4 sekunder för att sen slå på dem igen. Förutom detta så fungerar den även som en ”väckarklocka” för systemet i
och med att det normala läget för CPU och DSP med mera är ”standby” d v s dom är försatta i sovläge där ingen
programkod exekveras. Det innebär alltså att den skickar en uppväckningssignal till CPU:n en gång per minut.
På det sättet får man också en slags tidsbas.

RESET
En spänningsvakt övervakar 3,3V. Om matningen av någon anledning understiger 3V så genereras en reset puls
till CPU:n som i sin tur startar om systemet. Signalen är aktivt låg.

RS232
Den CPU seriekanal (TXD2 och RXD2) som används för kommunikationen mellan PC och hjälptelefonen har på
kortet fått RS232 nivåer via kretsen MAX3221 från Maxim. Kretsen är kopplad så att den automatiskt stänger av
sig om ingen aktiv signal finns på RXD pinnen.  Om inget är anslutet så ligger utgång och ingång på 0V.

Batterispänningsövervakning
För att få en indikation på vilken status batterierna har så finns det även funktionalitet för att mäta batterispänningen.
Mjukvaran är konstruerad på det sättet att CPU:n via en av sina A/D-omvandlaringångar mäter batterispänningen en
gång i timmen. En inställningsparameter i EEPROM:et bestämmer huruvida man vill att enheten automatiskt ska
skicka ett tekniskt larm vid för låg batterispänning eller inte samt även vid vilken batterispänning som larmet ska avgå.
För att få ett mer tillförlitligt mätresultat så görs en medelvärdesbildning av dom senaste 10 mätningarna.
Operatören kan även manuellt göra en statusavfrågning av enheten och få till svar bland annat batterispänningen.
Det går även att ställa in i systemet så att enheten blir statusavfrågad till exempel en gång i per dygn.
Resultatet loggas sedan till en fil.

Extern larmingång
Till den externa larmingången kan någon typ av larmenhet anslutas. Ifall extern larmutrustning ansluts så måste
EEPROM-parametrarna uppdateras så att larmingången aktiveras. Larmingången ansluts vidare internt i logiklådan
till en CPU-port som övervakar spänningsnivån. Larmsignalen är aktivt låg (0V). Vid aktivt larm på ingången så
skickar hjälptelefonen ett tekniskt larm till förinställd mottagare.


RADIO
Den VHF radio som används är av fabrikatet Rexon.
Radion är inställd så att sändning sker på frekvensen 78,0625 MHz samt mottagning sker på
frekvensen 79,6375 MHz. Radion matas med 12 Volt eller 6 Volt beroende på situation. Den matas med 12 Volt
enbart när sändaren behöver aktiveras. I övrigt matas radion med 6 Volt. Detta styrs från mikroprocessorn.
För att spara energi så är radion inställd på att strömspara när ingen bärvåg finns på ingången.
Strömsparcykeln är sådan att radion är aktiverad i 400ms för att sedan slås av i 700ms.
Medelförbrukningen för radion under strömsparläge är ca 25 mA.

Fjällräddningssystemet är nu i stort uppgraderat till RAKEL
OBS! Denna sida är under uppbyggnad!