EDACS - SYSTEM E80

Krav på kryptering av radiotrafiken uppkom snart och det visade sig att S80 inte fungerade så bra för detta ändamål.
Det gjorde att Rikspolisstyrelsen tillsammans med Säkerhetspolisen och enheter i de tre storstäderna sökte ett
digitalt krypterat system för SÄK och spaningsändamål.
Systemet man anskaffade byggde på ett helt digitalt radiosystem som marknadsfördes av General Electric/Ericsson,
Enhanced Digital Access Communication System, EDACS.
I Sverige fick det namnet System E80, eller kort E80.

E80 användes av Säkerhetspolis, Tull och Polis.
Alla tre myndigheter kunde använda systemet samtidigt. De tre grupperna använde dock olika krypteringsnycklar
och kunde alltså inte med automatik kommunicera med varandra.
Krävdes gemensam kommuniktion användes en särskild samverkanskanal.
Inom polisen användes E80 av Span, Nationella Insatstyrkan och Rikskrim.
Frekvenserna som användes var runt 442/448 MHz.

Krypteringen innebar att även om det inte gick att avlyssna själva radiotrafiken så var spaningsenheterna
ensamma på frekvenserna. Det fick till följd att buset som skannade frekvenserna på ett enkelt sätt kunde höra
att ”någon” var i närheten, och därigenom avbryta vad de nu höll på med.

***************************************************************************************************

Mars 2020 - även E80 i drift!

Analog såväl som digital trafik (ej trunkad), både simplex och via repeater.
MRK portabelt med max 5W uteffekt och Orion mobilstation med 20W.
EDACS har mycket bra ljudkvalitet trots att det utvecklades för många år sedan.
***************************************************************************************************

Nedan text är hämtad från systembeskrivningen som tagits fram av Ericsson (1997)


Allmänt
System E80 byggs upp med fasta installationer på fem platser i landet, Stockholm, Göteborg, Malmö,
Helsingborg och Norrköping/Linköping.
För att säkerställa kommunikation med användare av handportabla stationer är alla huvudstationsplatser kompletterade
med diversitetsmottagarplatser. Detta är speciellt viktigt i System E80, där handportabla stationer kommer att
bäras dolt och kroppsnära, vilket försämrar både mottagnings- och sändningsegenskaperna.

I de större städerna i landet med betydligt lägre förväntad trafikbelastning än Stockholm är installerat tvåkanaliga
otrunkade reläbasstationer. Den låga belastningen gör att det inte är motiverat med trunkade system, i dessa fall
ger otrunkad drift bättre frekvensekonomi. Liksom i Stockholmssystemet används diversitetsmottagare för att säkra
kommunikationen med handportabla stationer, varje reläbasstation är kompletterad med två mottagarplatser.
System E80 kommer i sin slutgiltiga utformning att drivas helt krypterat.


Fasta system i större städer
I fyra städer utanför Stockholm, nämligen Göteborg, Malmö, Helsingborg och Norrköping/Linköping, installeras
fast utrustning.

Bestyckningen blir densamma på alla fyra platserna, nämligen två otrunkade kanaler i konventionell drift med
två diversitetsmottagarplatser till varje huvudstationsplats. Diversitetsväljarna placeras vid huvudstationsplatserna
och förbinds med mottagarplatserna över telelinjer. Alla system arbetar som fristående relästationer, det finns ingen
trådansluten manöverutrustning. Systemet kan arbeta antingen i krypto eller i klartext, men det finns ingen
krypteringsutrustning i det fasta systemet. Relästationerna öppnas selektivt, både i kryptotrafik och i klartexttrafik.

Som manöverplats används i alla system en mobilstation i bordsställ. Denna är försedd med krypteringsutrustning.

All fast utrustning levereras för matning med 12V DC så långt det är möjligt, viss del av diversitetsväljarna måste
försörjas med 220V AC. Även för dessa finns avbrottsfri kraft, både 12V DC och 220V AC.


Krypto
Krypteringsutrustning finns förutom i handstationerna, bara i bordsställsstationerna och i radioväxeln. I den fasta
radioutrustningen finns alltså ingen kryptoutrustning, de är transparenta för krypterat tal, och även för tal i klartext.

Kryptot är baserat på Ericsson Aegis talkrypto, men modifierat för att uppfylla TSAs krav för godkännande, med
en kryptoalgoritm speciellt utvecklad för RPS av Ericsson i Sverige. Bl a har krypteringsnyckelns längd fördubblats
till 128 bitar.

För att ladda in kryptonycklar i all ingående kryptoutrustning används en s k nyckelladdare.
Normalt används nyckelladdarens hexadecimala tangentbord för inskrivning av nycklar. Nyckelladdaren kommer
att kompletteras med en seriell port för inläsning av nycklar i form av streckkod. Till porten ansluts en s k
intelligent streckkodspenna. Tangentbordet bibehålls med full funktion som alternativ inläsningsmetod.

All utrustning som är relaterad till talkryptering, såväl hårdvara som mjukvara, är föremål för godkännande av TSA.
Häri ingår alltså kryptoutrustning i stationerna och växeln, algoritm, nyckelladdare och streckkodspenna.
BASSTATION

Nedan ses bilder på komponenter i E80 basstation.
Flera mottagare/sändare rackmonterades vid basstationerna.
Kanaltilldelning, aktiv mottagare m.m. styrdes genom EDACS-systemets mjuk- och hårdvara.

DiversitetsmottagareSändare/Mottagare basBasstationsplats
Dessa bilder visar delar av en typisk basstationsinstallation.
Logikdel med trunkkontroller samt ett mottagarstativ.MOBIL RADIO

Den mobila utrustningen bestod av Ericsson Orion.
Denna typ av radio fanns även installerad vid operatörsplats på LKC för trafik i systemet.
BÄRBAR RADIO

Som bärbar utrustning i E80 användes Ericsson M-RK.Nedan ses exempel på hur MRK-stationen kunde bäras dolt.
Detta var före Bluetooth-tiden och man använde då en transduktor för trådlös överföring
till öronmusslan.
RELÄ

Ett fåtal reläväskor togs fram för att täcka kommunikationsbehovet vid särskilda kommenderingar.
Reläet drivs med 220V alternativt 12V och innehåller Ericsson C705D radio, duplexfilter samt ett GETC kort
(General Electric Trunc Controller) för att hantera den digitala trafiken.